Novica

Koncesijska pogodba z družbo CGP

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo CGP, d. d., Novo mesto v besedilu. Vlada je za podpis koncesijske pogodbe pooblastila ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radić.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in Uredbe je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru kamnoloma Cerov log-širitev, v Občini Šentjernej  je bila za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit, v količini do 400.000 m3 v raščenem stanju letno, s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba  CGP, d. d., Novo mesto. Z navedeno odločbo je določen pridobivalni prostor, ki ga sestavljajo parc.št 3248/130, 3248/131, 3248/132, 3248/133, 3248/134 in 3281/5 vse k.o. Gorenja Orehovica.

 

Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli za 15 (petnajst) let. 


Stranka je v mescu juniju 2010 posredovala ministrstvu zahtevano projektno dokumentacijo in izpolnila pogoj za podpis koncesijske pogodbe za navedeni pridobivalni prostor.


© 2012 - 2021 Portal Energetika