Novica

Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2011

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2011 in sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.097.485,57 EUR nameni za povečanje kapitala sklada.

Za Eko sklad je bilo tudi leto 2011 značilno po veliki intenzivnosti dela, saj je bilo obravnavanih preko 20.000 zadev, ki so se nanašale predvsem na dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom.

Obseg kreditiranja okoljskih naložb gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov in zasebnikov v letu 2011 je primerljiv s preteklimi leti, pri čemer pa so bili krediti v pretežni meri usmerjeni v financiranje naložb gospodarskih družb, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

Manjši del kreditov je bil namenjen smotrnemu ravnanju in gospodarjenju z odpadki ter varstvu voda in učinkoviti rabi vode.


© 2012 - 2022 Portal Energetika