Novica

Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 153 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 106 EUR/MWh, kar je enako kot leto prej.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 6 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (junuar - marec) leta 2021.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2021 znašala 153,3 EUR/MWh in je bila za 4 % nižja od maloprodajne cene v prejšnjem 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2021 glede na 1. trimesečje 2020) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 7 %.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 62,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 46,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 5 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2021 znašale 14,2 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 37 %. Enoletni porast omrežnine in dajatev glede na enako obdobje preteklega leta je posledica nezaračunavanja postavk omrežnine za priključno moč ter prispevka OVE in SPTE kot posledica začasnih ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali od začetka marca do konca maja 2020. Trošarina je v 1. trimesečju znašala 3,05 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2021 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 40,5 %, delež omrežnine 30,2 %, delež dajatev v energetiki 9,3 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2021 znašala 106,1 EUR/MWh in je bila za 3 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika ni spremenila.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 54,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 6 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 19,0 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 9 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2021 znašale 10,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 17 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2021 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je 2 % več kot leto pred tem.

V 1. trimesečju 2021 je delež postavke za dobavo energije znašal 62,9 %, delež omrežnine 21,9 %, delež dajatev v energetiki 12,2 %, delež trošarine pa 3,0 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika