Novica

Ministrstvo pridobilo 1,7 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev ELENA za energetsko prenovo javnih stavb

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Evropska komisija je v začetku novembra 2017 sporočila, da je Ministrstvu za infrastrukturo odobrila tehnično pomoč ELENA (European Local ENergy Assistance) v maksimalnem znesku 1,7 milijonov evrov. Gre za nepovratna sredstva kot dodatno pomoč pri izvajanju energetske prenove javnih stavb. Na državni ravni je to prva tovrstna pomoč v Sloveniji.

Tehnična pomoč ELENA je skupna iniciativa Evropske investicijske banke in Evropske komisije v okviru programa Horizont 2020. Nepovratna sredstva ELENA so namenjena sofinanciranju programov in ukrepov s področij energetske učinkovitosti, distribucije obnovljivih virov energije in urbanega transporta. Lahko krijejo tudi stroške povezane s študijami izvedljivosti, študijami trga, načrtovanja programov, poslovnih načrtov, energetskih pregledov, finančnim strukturiranjem kot tudi stroške povezane s pripravami razpisnih postopkov, pogodbenih aranžmajev in enot za izvedbo projekta.

Ministrstvo za infrastrukturo je na povabilo EIB pripravilo vlogo za odobritev tehnične pomoči za sofinanciranje izdelave tehnične in ekonomske dokumentacije za prijavo izbranih operacij za sofinanciranje energetskih prenov javnih stavb. Tako bosta lahko ožji in širši javni sektor, ki bosta pristopile k energetski prenovi svojih stavb, že v fazi pred prijavo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev in izdelavo potrebne dokumentacije (razširjen energetski pregled, projektna dokumentacija, dokument identifikacije investicijskega projekta, investicijski program, predinvesticijska zasnova, študija izvedljivosti, projekt za izvedbo, predhodni postopek JZP …) pridobile nepovratna sredstva v višini do 90 % upravičenih stroškov.

Nepovratna sredstva ELENA bodo na voljo v triletnem obdobju 2018-2020, pogoj za njihovo pridobitev pa je, da celotna investicija v energetsko prenovo javne stavbe dosega najmanj 20-kratnik vrednosti odobrene tehnične pomoči.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika