Novica

Misija za jedrsko varnost zaključila strokovni pregled regulativnega okvira za jedrsko varnost v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Na povabilo Vlade Republike Slovenije je Uprava RS za jedrsko varnost gostila mednarodno skupino strokovnjakov v organizaciji Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) z nalogo pregledati, kako je Republika Slovenija izpolnila priporočila in predloge predhodne misije iz leta 2011. Pohvalili so delo in prizadevanja URSJV in drugih državnih organov v obdobju med obema misijama, saj je bil dosežen znaten napredek.

Končno poročilo letošnje misije v Sloveniji bo Mednarodna agencija za atomsko energijo predvidoma poslala do konca leta 2014.

Vse države članice EU so zavezane z Direktivo 2009/71/EURATOM o jedrski varnosti in Direktivo 2011/70/EURATOM o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki, da najmanj vsakih deset let izvedejo samoocenjevanje usklajenosti lastne organiziranosti in domače zakonodaje z mednarodno uveljavljenimi standardi na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji, potem pa še povabijo mednarodne strokovnjake, da to še enkrat neodvisno ocenijo. Gre za dvostopenjski proces. Osnovni mednarodni pregled je bil pri nas septembra 2011, letos pa so strokovnjaki prišli preveriti, kako smo upoštevali njihove ugotovitve.

Strokovnjaki so v okviru osem dnevne misije v Sloveniji pregledali so 9 priporočil (pomembnejših odstopanj od mednarodnih standardov) in 29 predlogov (manj pomembnih odstopanj od mednarodnih standardov) misije IRRS iz leta 2011 in ugotovili, da lahko zaključijo vse razen enega priporočila in enega predloga. Ugotovili pa so 2 novi priporočil in 5 novih predlogov.

Ugotovili so, da je bil sprejem Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji za obdobje 2013-2023 primer dobre prakse, po katerem bi se lahko zgledovale tudi druge države.

 

"S gostovanjem letošnje misije je Slovenija pokazala svojo zavezanost h krepitvi njenih regulativnih programov, vključno z izvajanjem priporočila misije iz leta 2011," je dejal Petr Krs, vodja misije in podpredsednik državnega urada Češke republike za jedrsko varnost. Direktor URSJV Andrej Stritar je pozdravil napredek, ki ga je ekipa ugotovila, hkrati pa poudaril, da misija poudarila pomembne prihodnje jedrske varnostne izzive za Slovenijo.

 

Priporočilo, ki je ostalo odprto, se nanaša na gradnjo odlagališča za nizko- in srednje- radioaktivne odpadke, za katerega so že leta 2011 ugotavljali, da jo je potrebno pospešiti. Ker vidnega napredka ni bilo, so ponovno opozorili Vlado RS na zaskrbljujoče zamude, saj se z njimi povečujejo tveganja zaradi polnjenja obstoječega skladišča RAO v Nuklearni elektrarni Krško.

Odprt ostaja tudi predlog za usklajevanje pripravljenosti na izredne dogodke z Republiko Hrvaško.

Tokrat priporočajo Vladi RS da zagotovi zadostna finančna sredstva in zadostno število kompetentnih kadrov za delo URSJV ter za okrepitev raziskav in razvoja za potrebe upravnega organa in tehničnih podpornih organizacij. Predlagajo tudi analizo zadostnosti internih postopkov za delo URSJV in izboljšanje pravil pri najemanju podizvajalcev za pripravo strokovnih mnenj o jedrski varnosti. Vladi tudi predlagajo uveljavitev sprotnega posodabljanja prilog Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Glede na zaskrbljujočo zamudo pri izgradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov so priporočili poostritev upravnega nadzora nad skladiščenjem radioaktivnih odpadkov v skladišču v Nuklearni elektrarni Krško, predvsem z vidika dostopnosti in integritete zabojnikov.

Misija IRRS je svoje delo predstavila na zaključnem sestanku, ki je bil 16. 09. 2014 v prostorih URSJV. Pohvalili so delo in prizadevanja URSJV in drugih državnih organov v obdobju med obema misijama, saj je bil dosežen znaten napredek. Velika večina predlogov in priporočil je bila izpolnjena. Njihove nadaljnje ugotovitve bodo glavna usmeritev URSJV za prihodnje delo in izboljšanje svojih procesov, obenem pa naj bi se izboljšal tudi splošni upravni okvir ne glede na nezavidljivo gospodarsko situacijo.

Vir: IAEA, URSJV


© 2012 - 2024 Portal Energetika