Novica

Na desetem javnem pozivu izbranih 38 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 46 prijav, izbranih pa je bilo 38 projektov skupne nazive električne moči 12,1 MW. Med izbranimi projekti po številu in skupni nazivni moči prevladujejo sončne elektrarne.

Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila decembra 2021. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, čigar izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo veljavnega gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 15. 2. 2022 prejetih 46 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 14,6 MW. Po končanem dvokrožnem konkurenčnem postopku je bilo za uvrstitev v podporno shemo izbranih 38 projektov skupne nazivne električne moči 12,1 MW (od tega 33 naprav iz OVE skupne nazivne moči 9,96 MW in 5 naprav SPTE na fosilno gorivo skupne nazivne moči 2,12 MW). Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn (30 projektov s skupno nazivno močjo 9,25 MW), sledijo že omenjene SPTE naprave na fosilna goriva, dve mali hidroelektrarni (skupna moč 0,12 MW) ter ena bioplinska elektrarna (moč 0,6 MW).

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Naslednji poziv bo objavljen predvidoma julija letos.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika