Novica

Na devetem javnem pozivu izbranih 41 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 48 prijav, izbranih pa je bilo 41 projektov skupne nazive električne moči 36,9 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa SPTE naprave na fosilno gorivo.

Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila julija 2021. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, čigar izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo veljavnega gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 15. 9. 2021 prejetih 48 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 39,9 MW. Po končanem dvokrožnem konkurenčnem postopku je bilo za uvrstitev v podporno shemo izbranih 41 projektov skupne nazivne električne moči 36,9 MW (od tega 30 naprav iz OVE skupne nazivne moči 10,1 MW in 11 naprav SPTE na fosilno gorivo skupne nazivne moči 26,8 MW). Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn (28 projektov s skupno nazivno močjo 9,6 MW), sledijo že omenjene SPTE naprave na fosilna goriva, ena bioplinska elektrarna (moč 0,4 MW) ter ena mala hidroelektrarna (moč 0,1 MW).

Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 1,1 milijona EUR sredstev. Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Naslednji poziv bo objavljen predvidoma decembra letos.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika