Novica

Na drugem javnem pozivu izbranih 93 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 240 prijav, izbranih pa je bilo 93 projektov, skupne nazive električne moči 98 MW. Med projekti prevladujejo vetrne elektrarne.

 

Med prijavljenimi projekti je izbranih 93 projektov s skupno nazivno električno močjo 98 MW.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila 5. septembra 2017. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.  Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po tem javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 6. 11. 2017 prejetih 240 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči okrog 195 MW. Izbranih je bilo 93 projektov skupne nazivne električne moči 98 MW, od tega 88 MW OVE in 10 MW SPTE. Med izbranimi OVE projekti močno prevladujejo vetrne elektrarne, saj je bilo izbranih 37 projektov z nazivno močjo 81 MW.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi, proizvodne naprave iz izbranih projektov pa morajo biti izvedene v treh oziroma zahtevni projekti v petih letih. V tem roku, ki teče od vročitve sklepa, morajo proizvajalci pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, sicer sklep propade. Naslednji javni poziv investitorjem za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo bo Agencija  za energijo objavila predvidoma februarja 2018.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika