Novica

Na dvanajstem javnem pozivu izbranih 53 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 60 prijav, izbranih pa je bilo 53 projektov skupne nazive električne moči 15,7 MW. Med izbranimi projekti so izključno sončne elektrarne.

Vsi izbrani projekti so sončne elektrarne.

Dvanajsti javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila aprila 2023. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom (SPTE), razen za SPTE na zemeljski plin. Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letnega Dolgoročnega časovnega načta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji iz 19. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE).

Izvedba projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna  naprava  mora  biti  izvedena  skladno  z  vsemi  veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 5. 6. 2023 prejetih 60 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 18,31 MW. Po končanem dvokrožnem konkurenčnem postopku je bilo za uvrstitev v podporno shemo izbranih 53 projektov sončnih elektrarn skupne nazivne električne moči 15,68 MW.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika