Novica

Na enajstem javnem pozivu izbranih 43 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 51 prijav, izbranih pa je bilo 43 projektov skupne nazive električne moči 13,8 MW. Med izbranimi projekti po številu in skupni nazivni moči prevladujejo sončne elektrarne.

Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn.

Enajsti javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila oktobta 2022. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom (SPTE), razen za SPTE na zemeljski plin. Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore.

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, čigar izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo veljavnega gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 12. 12. 2022 prejetih 51 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 13,82 MW. Po končanem dvokrožnem konkurenčnem postopku je bilo za uvrstitev v podporno shemo izbranih 43 projektov skupne nazivne električne moči 12,23 MW (od tega 39 naprav iz OVE skupne nazivne moči 12,12 MW in 4 naprave SPTE na fosilno gorivo skupne nazivne moči 0,11 MW). Med izbranimi projekti je največ sončnih elektrarn (36 projektov s skupno nazivno močjo 11,87 MW), sledi ena elektrarna na lesno biomaso (moč 0,14 MW), dve mali hidroelektrarni (skupna moč 0,11 MW) in štiri SPTE naprave na fosilno gorivo (skupna moč 0,11 MW).

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika