Novica

Na evropskem forumu energetske infrastrukture o trajnostnih vidikih razvoja omrežij

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Konec tedna je v luči prizadevanj EU za izpolnitev zelenega dogovora potekal evropski Forum energetske infrastrukture (Energy Infrastructure Forum). Na njem je sodeloval tudi predstavnik slovenskega energetskega regulatorja, ki je po oceni organizatorjev pri spodbujanju inovativnega razvoja omrežij, razvoja trga in novih storitev med vodilnimi v Evropi. Za naslednja regulativna obdobja slovenski energetski regulator načrtuje dopolnitve metodologij reguliranja z namenom doseganja še boljših rezultatov na tem področju.

Velik poudarek je namenjen učinkovitemu izkoriščanju prednosti inovativnih tehnologij.

Z vidika doseganja ciljev EU na področju podnebne nevtralnosti so bile na letošnjem Evropskem Forumu energetske infrastrukture obravnavane nove smernice za panevropsko energetsko omrežje ter trajnostni vidiki razvoja energetske infrastrukture. Evropska komisija poziva države članice k čimprejšnji reviziji evropske uredbe TEN-E, ki bi omogočila uresničitev zavez iz zelenega dogovora do leta 2050. Namen preoblikovanja je zagotoviti nadaljnje vključevanje novih tehnologij in obnovljivih virov skupaj z rabo nizkoogljičnih plinov in vodika. Infrastruktura, ki jo podpira Evropska komisija tudi prek projektov skupnega interesa (PCI), bo še naprej deležna izdatnih finančnih spodbud, pri čemer bodo morali projekti izkazovati uporabo inovativnih rešitev, sinergij in višjo stopnjo integracije v prenosne in distribucijske sisteme. Forum poziva države članice in energetske regulatorje, da še bolj spodbujajo celovit pristop k razvoju omrežij, vključno s tehnološkim razvojem in večjim uvajanjem inovacij v električna in plinska omrežja, ki se mora odraziti tudi v načrtih razvoja omrežij. Forum pozitivno ocenjuje delo evropskega združenja regulatorjev CEER in posledično nacionalnih energetskih regulatorjev z vidika napredka na tem področju.

Na področju digitalizacije in novih tehnologij ter posledično pametnih omrežij je zdaj najpomembnejše spodbujanje inovacij. Slovenski energetski regulator, Agencija za energijo, je po ocenah organizatorjev pri izvajanju spodbujanja raziskav in razvoja ter inovacij v Sloveniji, trenutno med najnaprednejšimi v državah EU. Slovenski pristop metode reguliranja z uporabo spodbud na področju inovativnih tehnologij, ki se v zadnjih regulativnih obdobjih uporablja v Sloveniji, je na forumu predstavil vodja sektorja za razvoj in monitoring trga mag. David Batič. V sedanjem regulativnem obdobju agencija spodbuja raziskovalno-inovacijske projekte in inovativne investicije operaterjev omrežij na podlagi dodatnega upravičenja stroškov elektrooperaterjev ter direktnih in indirektnih finančnih spodbud. Tako je do sedaj agencija kvalificirala že 22 raziskovalno-inovacijskih projektov, na področju investicij operaterjev prenosa in distribucije električne energije pa je bilo v letu 2019 kot inovativnih kvalificiranih 11 odstotkov investicij v distribuciji in prenosu, pri čemer prevladujeta naložbi NEDO in SINCRO.GRID.

Agencija za energijo poleg zagotavljanja stroškovno učinkovitega razvoja varnih in zanesljivih sistemov za prenos in distribucijo energije hkrati spodbuja tudi razvoj inovacij in s tem podpira učinkovit razvoj energetskega trga. Pri tem je zlasti pomembno optimalno izkoriščanje prednosti pametnih omrežij, katerih razvoj narekuje med drugim tudi vse celovitejše vzpostavljanje trga s prožnostjo in vključitev aktivnega odjema. Vse to zahteva spremembo miselnosti za učinkovito transformacijo elektroenergetskega sektorja, vlaganja v nove tehnologije in inovativne pristope ter nove energetske storitve, hkrati pa je tudi imperativ delovanja energetskega sektorja v novih razmerah.

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika