Novica

Na osmem javnem pozivu izbranih 83 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 89 prijav, izbranih pa je bilo 83 projektov skupne nazive električne moči 102,6 MW. Med izbranimi projekti po številu prevladujejo sončne elektrarne, glede na skupno nazivno električno moč pa vetrne elektrarne.

Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 mio EUR sredstev.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila decembra 2020. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 10. 2. 2021 prejetih 89 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 107,3 MW. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izbranih 83 projektov skupne nazivne električne moči 102,6 MW (od tega 74 naprav iz OVE skupne nazivne moči 96,9 MW in 9 naprav SPTE na fosilno gorivo skupne nazivne moči 5,7 MW). Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 8,5 milijona EUR sredstev.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika