Novica

Na petem javnem pozivu izbranih 19 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 32 prijav, izbranih pa je bilo 19 projektov, skupne nazive električne moči 26,7 MW. Med projekti prevladujejo SPTE elektrarne na fosilno gorivo.

Med prijavljenimi projekti je izbranih 19 projektov s skupno nazivno električno močjo 26,7 MW.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila 28. junija 2019. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.  Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po tem javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 30. 8. 2019 prejetih 32 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE. Po zaključenem postopku je bilo izbranih 19 projektov skupne nazivne električne moči 26,7 MW (od tega 6 naprav OVE skupne nazivne moči 0,8 MW in 13 naprav SPTE skupne nazivne moči 25,9 MW).

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobili deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2022 Portal Energetika