Novica

Na sedmem javnem pozivu izbranih 37 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 53 prijav, izbranih pa je bilo 37 projektov skupne nazive električne moči 17,2 MW. Med izbranimi projekti prevladujejo sončne elektrarne s skupno nazivno električno močjo 10,3 MW.

Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 2,5 mio EUR sredstev.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila v začetku julija 2020. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov EUR. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 10. 9. 2020 prejetih 53 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE skupne nazivne električne moči 22,6 MW. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izbranih 37 projektov skupne nazivne električne moči 17,2 MW (od tega 35 naprav OVE skupne nazivne moči 14,5 MW in 2 napravi SPTE skupne nazivne moči 2,7 MW). Za izbrane projekte je bilo administrativno razdeljenih 2,5 milijona EUR sredstev.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Agencija za energijo bo naslednji javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE objavila predvidoma do 10. 12. 2020.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika