Novica

Na šestem javnem pozivu izbranih 32 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 51 prijav, izbranih pa je bilo 32 projektov skupne nazive električne moči 13,1 MW. Med projekti prevladujejo SPTE elektrarne na fosilno gorivo in sončne elektrarne.

Med prijavljeni je bilo izbranih 32 projektov s skupno nazivno električno močjo 13,1 MW.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila 18. decembra 2019. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.  Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po tem javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je bila prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 18. 2. 2020 prejetih 51 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE. Po zaključenem postopku je bilo izbranih 32 projektov skupne nazivne električne moči 13,1 MW (od tega 20 naprav OVE skupne nazivne moči 5,1 MW in 12 naprav SPTE skupne nazivne moči 8,0 MW).

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi projekta, v zahtevanem roku pa morali pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika