Novica

Na tretjem javnem pozivu izbranih 41 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 233 prijav, izbranih pa je bilo 41 projektov, skupne nazive električne moči 129,4 MW. Med projekti prevladujejo vetrne elektrarne.

Med prijavljenimi projekti je izbranih 41 projektov s skupno nazivno električno močjo 129,4 MW.

Javni poziv k prijavi projektov je Agencija za energijo objavila 23. februarja 2018. Predmet javnega poziva je bil izbor projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.  Skupna vrednost razpisanih sredstev po objavljenem javnem pozivu je bila 10 milijonov evrov. Višina predvidenih letnih sredstev, ki se namenijo investitorjem za podpore na letnem nivoju za nove vstope proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo po tem javnem pozivu, je bila določena na podlagi dovoljenega letnega povečanja obsega sredstev za podpore, ki ga je predhodno določila vlada ob sprejemu letne Energetske bilance RS.

Na naveden javni poziv za vstop v podporno shemo je bilo v roku do 10. 4. 2018 prejetih 233 prijav za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE. Po zaključenem postopku je bilo izbranih 41 projektov skupne nazivne električne moči 129,4 MW, od tega 124,6 MW iz naprav OVE in 4,8 MW iz naprav SPTE. Med izbranimi OVE projekti prevladujejo vetrne elektrarne, saj je bilo izbranih 13 projektov z nazivno močjo 108,7 MW.

Prijavitelji bodo za izbrane projekte proizvodnih naprav prejeli sklep o potrditvi, proizvodne naprave iz izbranih projektov pa morajo biti izvedene v treh oziroma zahtevni projekti v petih letih. V tem roku, ki teče od vročitve sklepa, morajo proizvajalci pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, sicer sklep propade.

Rezulati izbora in podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2021 Portal Energetika