Novica

Na voljo posojila SID banke za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana je na podlagi določil Sporazuma o financiranju operacije »Finančni instrumenti 2014-2020« med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SID banko, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sheme pomoči de minimis, priglašene Ministrstvu za finance (št. priglasitve M003-5665493-2018) ter Posebnih pogojev finančnega instrumenta EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020) razpisala EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020).

Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

Do povratnih finančnih sredstev iz Sklada skladov je za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb na voljo okvirno 38,5 mio EUR.

Upravičenci posojilnega programa so osebe celotnega (širšega in ožjega) javnega sektorja in ponudniki energetskih storitev (ESCO podjetja), ki lahko v okviru posojilnega programa SID banke pridobijo kredit v višini od 100.000 do 15.000.000 EUR z dobo kreditiranja od 5 do 25 let.

V okviru kredita bodo zagotovljena sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni s "Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja", in zajemajo:

  • ukrepe na ovoju stavbe,
  • ukrepe na ogrevalnem, hladilnem in prezračevalnem sistemu,
  • ukrepe rabe obnovljivih virov,
  • ukrepe vgradnje kogeneracijskih sistemov, naprav in sistemov energetskega upravljanja,
  • ter ukrepe rabe in proizvodnje električne energije, itd.

SID banka sprejema vloge za financiranje do porabe sredstev posojilnega programa oziroma do 31. 12. 2023. Vloge za financiranje se predložijo v elektronski obliki.

Podrobnosti

Vir: SID banka


© 2012 - 2024 Portal Energetika