Novica

Nadaljevanje projektiranja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

ARAO je konec julija 2014 objavil javni razpis za »Izdelavo projektne dokumentacije za odlagališče NSRAO Vrbina v občini Krško« po odprtem postopku.

Lokacija za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov z Nuklearna elektrarna Krško v ozadju (foto: ARAO).

Predmet projektne naloge in namen razpisa je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo objekta odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško, izdelava druge dokumentacije v namen pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje odlagališča ter potrebno sodelovanje in svetovanje projektanta v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 
Prostorske pogoje umeščanja odlagališča NSRAO ureja uredba o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Ur.l. RS 114/2009), ki je bila sprejeta v decembru leta 2009. Odlagališče NSRAO obsega:

  • odlagalni del odlagališča – pripovršinski silos,
  • tehnološki del odlagališča,
  • upravni, servisni in infrastrukturni del odlagališča,
  • povezavo odlagališča na lokalno infrastrukturo.

Projektna dokumentacija (PGD, PZI) bo predvidoma izdelana v treh delih, in sicer:

  1. Jedrski in sevalni del odlagališča NSRAO - objekti in naprave znotraj varovanega območja jedrske varnosti, vključno z zunanjo ureditvijo območja odlagališča,
  2. Pripravljalna dela za jedrski in sevalni del odlagališča NSRAO (nasutja, nasipi),
  3. Dostopna cesta, parkirne površine, komunalna, telekomunikacijska in energetska infrastruktura odlagališča ter rekonstrukcija regionalne in lokalne ceste (od načrtovanega krožnega križišča Spodnji Stari Grad 1 (DPN cestna povezava Krško- Brežice v pripravi) do južnega roba odlagališča.

Kompletna razpisna dokumentacija.

Vir: ARAO


© 2012 - 2024 Portal Energetika