Novica

Nadzor nad energetskimi izkaznicami v pristojnosti Gradbenega inšpektorata

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

24. februarja 2015 je začelo veljati določilo za izrekanje glob za nepridobitev energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine v najem za več kot eno leto. Za nadzor nad izvajanjem določb Energetskega zakona (EZ-1), ki urejajo energetske izkaznice, je v celoti pristojen inšpektorat, pristojen za graditev.

Višina sredstev javnega poziva je omejena na 250.000 EUR. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 30. 11. 2015.

Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1) v  451. členu, ki ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb EZ-1, v tretjem odstavku določa, da inšpekcijski nadzor nad energetskimi izkaznicami izvaja inšpektorat, pristojen za graditev.


V zvezi z zakonodajalčevim pooblastilom, ki izhaja iz 451. člena EZ-1, je potrebno poudariti, da pomeni dikcija »izvaja inšpekcijski nadzor nad energetskimi izkaznicami« nadzor nad izvajanjem določb EZ-1, ki urejajo energetske izkaznice. EZ-1 torej ne razlikuje med nadzorom nad izkaznicami in že izdanimi izkaznicami. Še več, iz določbe tretjega odstavka 451. člena EZ-1 jasno izhaja, da je za nadzor nad izvajanjem določb, ki urejajo energetske izkaznice, v celoti pristojen gradbeni inšpektorat. 


V zvezi z nadzorom nad izvajanjem določb EZ-1 je potrebno opozoriti še na drugi odstavek 45. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), ki določa, da so upravni in drugi državni organi, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, tudi prekrškovni organi.

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je.

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe. Energetska izkaznica je potrebna tudi za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.


Podrobnješe informacije o energetskih izkaznicah


© 2012 - 2024 Portal Energetika