Novica

Najustreznejša varianta daljnovoda 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je seznanila s predlogom najustreznejše variante daljnovoda 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica, ki je proučena v gradivu »Študija variant s predlogom najustreznejše variante za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica«, ki jo je novembra 2015 izdelal Acer Novo mesto d. o. o.

Vlada je potrdila najustreznejšo varianto daljnovoda, ki poteka na odseku A (Trebnje – Mirna) po varianti A1, na odseku B (Mokronog) po varianti B2, na odseku C (Polje pri Tržišču) po varianti C1 in na odseku D (Volčje jame – Boštanj) po varianti D3.

V študiji variant so bile ovrednotene in primerjane variante daljnovoda med obstoječimi razdelilnimi transformatorskimi postajami (RTP) Trebnje, RTP Mokronog in RTP Sevnica. Zaradi dolžine trase je bila ta razdeljena na štiri odseke (A, B, C in D), na katerih so bile opredeljene različne variante, ponekod pa skupni poteki variant. V okviru teh odsekov sta bila izvedena vrednotenje in primerjava variant s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Na podlagi vrednotenja in primerjave je bil izdelan predlog najustreznejše variante (PNV), ki je bil kasneje v dopolnitvah študije variant, skladno s pripombami javnosti, podanimi v času javne razgrnitve ter na še dodatnih predstavitvah v lokalnih skupnostih, spremenjen in dopolnjen, predvsem v smislu odmikanja od poselitve.


Najustreznejša varianta je bila s prostorskega vidika dobro ocenjena na vseh odsekih, saj se v največji možni meri umika od poselitve (z izjemo podzemnega dela ob razdelilni postaji Mokronog) ter obstoječim in načrtovanim turističnim območjem, ne predvideva rušitev objektov ter vizualno ni vidno izpostavljena.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika