Novica

Najustreznejša varianta v postopku priprave DPN za daljnovod DV 2x110 kV Kamnik–Visoko

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji seji sprejela sklep o najustreznejši varianti v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2x110 kV Kamnik – Visoko.

Cilj programa je spodbujati naložbe MSP v učinkovito rabo energije in prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij.

Vlada RS se je na današnji seji sprejela sklep, da kot najustreznejšo potrdi južno varianto, ki poteka od obstoječega daljnovoda 2x110 kV Kamnik - Domžale na Homškem polju, severno od Mengša, proti jugovzhodu v smeri Topol, mimo Komende in Letališča Jožeta Pučnika, kjer se  izvede odcep daljnovoda za potrebe napajanja načrtovane RTP 110/20 kV Brnik, nadaljuje potek proti Praprotni polici in Lužam ter se priključi na obstoječi 110 kV steber daljnovoda proti Primskovem.

Kot najustreznejša varianta je predlagana južna varianta v skupni dolžini približno 18 km. Trasa daljnovoda poteka od obstoječega daljnovoda 2x110 kV Kamnik – Domžale na Homškem polju, severno od Mengša. Daljnovod nato poteka v smeri proti jugovzhodu proti Topolam in sledi prostorskemu koridorju obstoječega in načrtovanega prenosnega plinovoda M2 Rogatec – Vodice, v smeri proti Suhadolam. Trasa se po južni strani izogne Suhadolam in Žejam in se mimo poslovne cone Komenda nadaljuje po obsežnih kmetijskih površinah v smeri proti Letališču Jožeta Pučnika.

Trasa daljnovoda pri poteku ob letališču upošteva vzletno odletne ravnine letališča, v katere daljnovod ne sme posegati in zadosten odmik od načrtovane razširitve letališča oziroma poslovno logističnega centra ob njem. Zahodno od Sp. in Zg. Brnika se v liniji glavnega cestnega dostopa na letališče izvede odcep daljnovoda za napajanje načrtovane RTP 110/20 kV Brnik. Trasa daljnovoda od odcepa poteka proti Praprotni polici prek gozdnih otokov in robov v smeri proti Lužam, kjer zaobide gozdni otok severno od cerkve sv. Katarine in Radegunde po severni strani in se na zahodnem delu gozdnega otoka priključi na obstoječi 110 kV steber daljnovoda proti Primskovem. Predlagana najustreznejša varianta poteka prek območja občin Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur.

Cilj programa je spodbujati naložbe MSP v učinkovito rabo energije in prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij.

© 2012 - 2024 Portal Energetika