Novica

Naložbena politika Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2011

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2011, ki jo je sprejel Upravni odbor Sklada NEK na svoji na svoji 22. redni seji dne 14. decembra 2010.

aložbena politika Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2011 (sklad) je opredeljena  kot politika doseganja varnosti in likvidnosti investiranih sredstev z nalaganjem pretežno v obveznice in druge dolžniške in lastniške vrednostne papirje doma in v tujini. Oblikovanje naložbene politike v letu 2011 sledi smernicam iz predloga novega zakona o skladu.


Podlaga za izdelavo Naložbene politike Sklada NEK za leto 2011 je Finančni načrt Sklada NEK za leti 2011 in 2012.


Celotni odhodki po finančnem načrtu znašajo 9,2 mio EUR. Sredstva v višini 26 mio EUR so investicijski potencial, za katera bo Sklad v letu 2011 iskal naložbene možnosti.


Investicijski potencial sklada v letu 2011 je sestavljen predvsem iz reinvestiranja zapadlih naložb. 

 

Da se zagotovi čim večja varnost celotnega finančnega portfelja sklada, se bo v letu 2011 večino teh sredstev investiralo v vrednostne papirje držav članic EU in OECD, ki izpolnjujejo pogoj, da imajo vsaj BBB-bonitetno oceno. Manjši del sredstev se bo investiral v depozite in potrdila o vlogi pri slovenskih bankah in v obveznice večjih državnih podjetij, ki so v pretežni državni lasti.


© 2012 - 2022 Portal Energetika