Novica

Naložbena politika Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2014

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2014, ki jo je sprejel Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško na svoji 17. redni seji dne 21. 1. 2014.

Foto: NEK

Naložbena politika sklada v letu 2014 sledi smernicam iz veljavnega Statuta sklada, predloga sprememb Statuta sklada in ukrepov za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije.

Sklad je pri pripravi naložbene politike za leto 2014 izhajal iz veljavne statusne organiziranosti sklada kot samostojne pravne osebe, ustanovljene po posebnem Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR). Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja.

Sklad si je glede donosnosti zadal cilj, da naložbeno politiko določa v povezavi s pričakovano donosnostjo primerjalnega indeksa – benchmark. V 10. členu ZSFR je določeno, da se smejo sredstva sklada vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju načel: varnost naložbe, razpršenost naložb ter vzdrževanje donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG.

Podlaga za izdelavo naložbene politike je Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2014.

Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika