Novica

Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za energetske prenove stavb in pravnim osebam za električna vozila

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za izvedo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v lokalnih skupnostih. Za naložbe pravnih oseb v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet je z novim javnim pozivim na voljo 1 milijon EUR nepovratnih sredstev.

Foto: Miran Kambič za Eko sklad.

Namen javnega poziva 100SUB-LS22 je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti lokalnih skupnosti. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za novo naložbo kot izvedbo enega ali več ukrepov, izvedenih od 1. 1. 2022 do objave zaključka poziva. Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po javnem pozivu, so:

 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • optimizacija sistema ogrevanja v stavbi.

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe z vključenim DDV. Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000 EUR.

Predmet javnega poziva 101SUB-EVPO22 so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji. Namen je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa. Upravičene osebe za koriščenje 1 mio EUR razpoložljivih nepovratnih sredstev so pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV. Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in znaša do:

 • 4.500 EUR za vozila kategorije M1;
 • 3.500 EUR za vozila kategorije N1;
 • 1.500 EUR za vozila kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za vozila kategorije L6e;
 • 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za vozila kategorije L2e;
 • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B.

Za oba javna poziva velja, da so vlagatelji poleg nepovratne finančne spodbude upravičeni pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika