Novica

NER 300 - Predlagana projekta iz Trbovelj in Moravskih Toplic

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ministrstvo za gospodarstvo je 14. 1. 2011 v Uradnem listu RS, št. 3/11 objavilo javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (New Entrants Reserve - NER 300).

 

Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 % njihove vrednosti dodatnih stroškov zaradi inovativnosti projektov, pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski sklad, Evropski energetski program za oživitev - EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja). 


Republika Slovenija je v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil sprejet Sklep komisije z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in ob podpori še nekaterih manjših držav članic dosegla bistveno in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa komisije. 


Na podlagi omenjene določbe je Republika Slovenija upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije. 


Republika Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za nove naprave prispeva 1,17 MtCO2, kar je pri ceni 20 EUR/tCO2 nekaj več kot 20 milijonov EUR. Republika Slovenija je tako pripravila dva projekta in jih predlagala v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.

 


Ministrstvo za sofinanciranje projektov nima predvidenih sredstev. 


Višina sredstev, ki bodo odobrena za projekt bo določena s pogodbo med prijaviteljem in Evropsko investicijsko banko.
 

V letu 2011 bo Evropska investicijska banka pripravila oceno potrebne finančne in tehnične skrbnosti vseh prispelih projektov ter glede na večanje stroškov na proizvodnjo enoto razvrstila projekte in pripravila predloge za odločitev o dodelitvi sredstev.


Izbirni postopek na nacionalni ravni je vodilo Ministrstvo za gospodarstvo. Kriterij upravičenosti na nacionalni ravni je preverila strokovna komisija na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je prispele prijave pregledala in ovrednotila v skladu z merili iz javnega poziva. 
 

Na javni poziv Ministrstva za gospodarstvo je prispelo devet prijav, dve prijavi nista bili popolni, en prijavitelj je od prijave odstopil, ena prijava pa ni bila ocenjena pozitivno. Dva projekta, eden iz področja biomase in drugi iz področja geotermalne energije, sta bila do 9. 5. 2011 pripravljena v skladu z zahtevami javnega poziva Evropske komisije in zato predlagana v izbirni postopek za sofinanciranje pri EIB:

  1. Soproizvodnja toplote in elektrike iz biomase, Kočevje & Elektrarna na biomaso s postopkom iz pirolize, Trbovlje; 
  2. Izgradnja geotermalne centrale za proizvodnjo toplotne in električne energije iz geotermalne energije, Moravske Toplice.

© 2012 - 2021 Portal Energetika