Novica

Nižje trošarine za električno energijo in energente za ogrevanje in pogon

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 112. redni seji v okviru interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov za polovico znižala znesek trošarine za električno energijo in trošarine energentov za ogrevanje (kurilnega olja in zemeljskega plina). Nižje bodo tudi trošarine za pogonska goriva, za bencinsko gorivo za 5 %, za dizelsko gorivo pa za 15 %. Ukrepi, ki bodo začeli veljati od 1. februarja 2022, so predvideni do konca aprila 2022.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno energijo plačuje v absolutnem znesku, ki je določena za štiri stopnje, glede na letno količino odjema električne energije. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko države.

Vlada je z izdano Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo znižala trošarino za električno energijo s 3,05 EUR na MWh na 1,525 EUR na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 EUR na MWh na 0,9 EUR na MWh za IV. stopnjo odjema. Znižani znesek trošarine za električno energijo se uporablja od 1. februarja 2022 za obdobje treh mesecev. Skupni letni finančni učinek spremembe trošarin od električne energije, bo ob predpostavki, da bodo tako spremenjene trošarine veljale naslednje tri mesece, znašal 3,75 mio EUR. Na mesečni ravni bo taka sprememba pomenila za 1,25 mio EUR manj javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin za električno energijo, kot v primeru do sedaj veljavnih trošarin. Za povprečnega gospodinjskega odjemalca z letno porabo 4100 kWh bo to na mesečni ravni predstavljajo za 0,63 EUR nižji račun za elektriko.

Trošarina od energentov se skladno z Zakonom o trošarinah plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Z izdano Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se znižujejo trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje. Z izdano uredbo se za obdobje treh mesecev trošarina za:

  • bencinsko gorivo zniža s 0,37701 EUR/liter na 0,359 EUR/liter oziroma za 0,018 EUR/liter;
  • plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) zniža z 0,38767 EUR/liter na 0,330 EUR/liter oziroma za 0,0576 EUR/liter;
  • plinsko olje za gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) zniža z 0,15750 EUR/liter na 0,07875 EUR/liter oziroma za 0,07875 EUR/liter;
  • zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 EUR za kubični meter na 0,0092 EUR za kubični meter oziroma za 0,0092 EUR za kubični meter.

Obe uredbi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 12/2022 in veljata od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika