Novica

Nov javni poziv občanom za kreditiranje okoljskih naložb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (70OB23) nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov Eko sklada za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih. Spreminja pa se obrestna mera, in sicer se je znižani spremenljivi obrestni meri kot druga izbirna možnost dodala še fiksna obrestna mera. Javni poziv še naprej poleg kredita omogoča tudi sočasno pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Za kreditiranje občanov je na voljo 15 milijonov EUR sredstev.

Predmet javnega poziva 70OB23 je ugodno kreditiranje okoljskih naložbe občanov, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enaga ali več navedenih ukrepov:

 • vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • nakup okolju prijaznih vozil,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • učinkovita raba vodnih virov,
 • oskrba s pitno vodo.

Največja sprememba v novem javnem pozivu je, da občan lahko izbira med spremenljivo obrestno mero, definirano kot trimesečni EURIBOR + 1,0%, ki je za 0,3 odstotne točke nižja kot v preteklem javnem pozivu, in fiksno obrestno mero v višini 2,8%. Fiksna obrestna mera je v pozivu dodana kot ukrep k zagotavljanju stabilnejšega okolja za zadolževanje občanov. Kreditojemalcem je dodatno omogočena pravica, da v času odplačila kredita zamenjajo spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno brez predhodnega pisnega soglasja zavarovalnice, če se ob zamenjavi obrestne mere zniža mesečni obrok odplačila kredita.

V novem javnem pozivu so nižji stroški zavarovanja kreditov, stroški sklepanja kreditnih pogodb in vodenja kreditov pa so nekoliko višji, tako da EOM za kredite s spremenljivo obrestno mero ostaja skoraj nespremenjen, za fiksno obrestno mero pa je zaradi nižje obrestne mere precej ugodnješi. Tako je za 10 letni kredit v višini 20.000 EUR s fiksno obrestno mero izračunan EOM 3,83%, s spremenljivo obrestno mero, pri 3-mesečnem EURIBOR-ju v višini 3,66% in pribitku v višini 1% pa je izračunana EOM 5,81%.

Z javnim pozivom se je znižal tudi znesek minimalne kreditne sposobnosti kreditojemalca, kar pomeni, da bo več občanov kreditno sposobnih oziroma upravičenih do višjih zneskov kredita. Za upokojence, ki bodo s kreditom financirali ukrepe povezane z nepremičnino, pa je znesek minimalne kreditne sposobnosti še dodano znižan.

Odplačilna doba kredita znaša največ 20 let. Upravičena oseba lahko poleg kredita za posamezne ukrepe pridobi tudi nepovratno finančno spodbudo iz javnih pozivov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika