Novica

Nove spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na razpis.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2021.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev. Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev znaša 2 milijona EUR, od tega višina sredstev za kredite 1,5 milijona EUR in višina nepovratnih sredstev 0,5 milijona EUR.

Na drugem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 0,5 milijona EUR. Etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev.

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda iz obeh javnih razpisov, mora imeti več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih lastnikov, pri čemer mora biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov).

Pravica do spodbude se dodeli samo za novo naložbo celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi.

V primeru skoraj ničenergijske prenove pa se bo ustreznost preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi, ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. V okviru skoraj ničenergijske prenove bo obvezno naročiti tudi statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;
  • do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Za socialno šibkega občana je nepovratna finančna spodbuda določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika