Novica

Novela Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 94. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke izvajalec ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki se v Republiki Sloveniji zagotavlja v obliki obvezne državne gospodarske javne službe.

Uredba o načinu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki določa način in pogoje izvajanja javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, organizacijsko obliko javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, vire financiranja in način njihovega oblikovanja ter metodologijo za oblikovanje virov financiranja, seznam objektov, ki jih izvajalec javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki upravlja, merila za oblikovanje cenika za storitve ter druge vsebine, pomembne za izvajanje vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.

Spremembe uredbe so potrebne zaradi oblikovanja nekaterih jasnejših določb, dopolnjuje se seznam objektov državne infrastrukture ter usklajuje način financiranja javne gospodarske službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki z Zakonom o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Nadalje se izenačuje položaj vseh imetnikov ali povzročiteljev institucionalnih radioaktivnih odpadkov glede plačila stroškov za opravljeno storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki ne izvirajo iz jedrskega objekta za proizvodnjo električne energije, in odpravlja izjema, ki zdaj velja za Institut Jožef Stefan.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika