Novica

Noveliran Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 94. redni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke (v nadaljevanju: zavod) je na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke izvajalec ravnanja z RAO, ki se v Republiki Sloveniji zagotavlja v obliki obvezne državne gospodarske javne službe. Odlok ureja organizacijo, dejavnost, organe in njihove pristojnosti ter druga vprašanja, povezana z opravljanjem obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Ob sprejetju odloka leta 2022 je bila predvidena selitev zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke na novo lokacijo v Vrbini, ki pa se ni zgodila, zato je treba spremeniti določbe, povezane s krajem poslovanja zavoda.

Po sprejemu odloka je bil sprejet Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: ZSFR-1), s katerim se je spremenil način financiranja dejavnosti zavoda v delu, ki se nanaša na financiranje nalog, povezanih z dejavnostjo Nuklearne elektrarne Krško (NEK). ZSFR-1 tako določa, da javni sklad sredstva za izvedbo odlagališča radioaktivnih odpadkov in storitev javne službe ravnanja z RAO v delu, ki se nanaša na predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, nastalih zaradi obratovanja NEK ter obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, vplača v proračun države na namensko postavko. Ta sredstva so namenski prihodki državnega proračuna in se ne plačujejo več neposredno zavodu.

S predlaganimi spremembami se tudi uredijo določbe, povezane s poslovnim načrtom in izboljša jasnost nekaterih določb.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika