Novica

V Celju izboljšana kakovost zraka z delci PM10

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

V Mestni občini Celje se je v zadnjih letih izboljšala kakovost zraka in dovoljeno letno število preseganj dnevne mejne vrednosti onesnaževal z delci PM10 več ni bilo preseženo. Vlada RS je zato na 41. redni seji sprejela preklic veljavnosti odlokov glede kakovosti zraka za to območje.

Na območjih, kjer je bilo ugotovljeno preseganje mejnih vrednosti onesnaževal zunanjega zraka s trdimi delci PM10, so se izvajali ločeni načrti za izboljšanje kakovosti zraka na posameznih območjih, vse dokler so bila evidentirana preseganja. Namen teh načrtov je v najkrajšem možnem času zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi z dodatnimi ukrepi, ki se izvajajo dopolnilno k ukrepom, ki se uveljavljajo na ravni celotne države.

V letih 2013 in 2014 so bili sprejeti odloki o načrtu za kakovost zraka za vseh sedem območij s preseganji z delci PM10: Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Maribor, Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Kranj, zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi). Načrti za kakovosti zraka so temeljili na ukrepih učinkovite rabe, obnovljivih virov energije ter trajnostni mobilnosti. Izvajali so se v treh stebrih: na področju ogrevanja stavb, prometa in ukrepov gospodarstva ter podpornih ukrepov.

Z uspešnim izvajanjem ukrepov iz načrtov se je kakovost zraka na teh območjih izboljšala. Leta 2019 je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti delcev PM10 preseženo le še na merilnem mestu v Celju, ki je izpostavljeno prometu (Celje – Mariborska). Po letu 2019 se je kakovost zraka izboljšala tudi na območju Mestne občine Celje. Dovoljeno letno število preseganj dnevne mejne vrednosti 50 μg/m3 za PM10, ki je določeno v višini 35 dni v enem letu, v Mestni občini Celje v letih 2020 in 2021 več ni bilo preseženo.

Ker je ugotovljeno, da je kakovost zraka v Mestni občini Celje pod mejnimi vrednostmi, ukrepi iz tega naslova več niso potrebni. Zato je Vlada RS sprejela:

  • Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje,
  • Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka,
  • Odredbo o spremembah Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka.

Pristojno ministrstvo je skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi pripravilo "Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka", ki predstavlja enoten načrt za celotno Slovenijo. V njem so določeni ukrepi za ohranjanje kakovosti zraka na območjih, kjer niso izmerjena preseganja mejnih vrednosti. V programu so predvidene spodbude Eko sklada in iz kohezijskih sredstev za ukrepe kakovosti zraka in blaženja podnebnih sprememb. Sredstva so na voljo vsem prebivalcem. Izvajajo se izobraževanja in ozaveščanje o kakovosti zraka po vsej Sloveniji in drugi ukrepi, da bi kakovost zraka ostala dobra.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika