Novica

Objava spremembe povabil OJS_2019 in ŠJS_2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo »Povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021« (OJS_2019) in »Povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021« (ŠJS_2019).

Naslednji rok za oddajo vlog je 20. 5. 2019.

Vsebini obeh povabil sta se spremenili na podlagi zahtev s področja varstva osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Glede na osnovni različici povabil OJS_2019 in ŠJS_2019, objavljenih dne 27. 2. 2019, se spremembe nanašajo na naslednje vsebine:

  • Povabilo k oddaji vloge prijavitelja - verzija 1.01  (dodano je poglavje »Obdelava osebnih podatkov« in dopolnjeno poglavje »Popolnost vloge«);
  • Obrazec št. 5: Kontrolnik za popolnost vloge - verzija 1.01 (vsebina obrazca je usklajena z dejanskim stanjem zahtevanih dokazil);
  • Obrazec št. 8: Pridobitev privolitev za obdelavo osebnih podatkov- verzija 1.00 (nov obrazec vsebuje »Izjavo  prijavitelja o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov«).

Pri obeh povabilih ostajajo roki za oddajo vlog v letu 2019, višina razpoložljivih sredstev in druge relevantne vsebine nespremenjeni oz. enaki kot v prvotni objavi.

Posredniške organe pozivamo, da pri oddaji vlog za prihodnje roke, upoštevajo zadnje različice dokumentacije, ki so dostopne na spletnih straneh Portala Energetika:

Vir: MZI
© 2012 - 2024 Portal Energetika