Novica

Objava spremembe povabil OJS_2021 in ŠJS_2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo dodaten rok v okviru obstoječih povabil posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega (OJS_2021) in širšega javnega sektorja (ŠJS_2021).

Dodaten rok za oddajo vlog na obe povabili je 24. 1. 2022.

Ob zaključevanju izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so zaznane povečane aktivnosti potencialnih vlagateljev za sofinanciranje energetskih prenov stavb.

Ker sta v okviru izvajanja povabila za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (Povabilo OJS_2021) in povabila za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (Povabilo ŠJS_2021) bila predvidena samo še dva roka za oddajo vlog (13. 9. 2021 in 15. 11. 2021), je ministrstvo za infrastrukturo za možnost dodatnih prijav objavilo spremembo obeh povabil. Povabili sta dopolnjeni z dodatnim rokom za oddajo vlog v mesecu januarju 2022, in sicer je nov skrajni rok za oddaj vlog na obe povabili 24. 1. 2022.

Prijavitelj po povabilu OJS je tako kot doslej oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po povabilu ŠJS pa oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija. Vlogo na vsako od povabil lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

S sredstvi evropske kohezijske politike je sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov posamezne operacije. Po povabilih se morajo operacije zaključiti najkasneje do 30. 9. 2023.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika