Novica

Objavljen dopolnjen osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta »Jozef Stefan« je pripravil dopolnjen osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Gre za pomemben akcijsko strateški dokument, s katerim si bo Slovenija določila nacionalne energetske in podnebne cilje ter politike in ukrepe do 2030 in s pogledom do 2040.

Vljudno vabljeni k branju dopolnjenega osnutka NEPN.

Podnebne spremembe čutimo vsi in zavedamo se, da je v boju proti negativnim posledicam podnebnih sprememb pomembno sodelovanje na nacionalni, evropski in svetovni ravni. V EU smo prišli do spoznanja o nujnosti usklajenega ravnanja in si zastavili tudi skupne energetske in podnebne cilje na ravni EU, tj. cilje, ki jih mora doseči EU do leta 2030 kot celota. Na podlagi tega si države članice ob upoštevanju relevantnih nacionalnih okoliščin določijo nacionalne prispevke in cilje, ki se morajo sešteti v sprejete skupne cilje na ravni EU. Vse države članice EU bodo tako pripravile NEPN-e, s katerimi bodo v obdobju do 2030 (in s pogledom do 2040) določile nacionalne prispevke in cilje ter politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije, tj. razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg z energijo ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

V Sloveniji imamo že določen cilj do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov v sektorju ne-ETS za 15 % glede na leto 2005, obenem pa je v dopolnjenem osnutku NEPN predlagan cilj, da bomo do leta 2030 dosegli vsaj 27 % delež obnovljivih virov energije. V obdobju do 2030 naj bi od leta 2007 energetsko učinkovitost izboljšali vsaj za 32,5 %, prizadevati pa si moramo tudi za zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo, z upoštevanjem dekarbonizacije proizvodnje električne energije in zmanjševanja odvisnosti od uvoza.

Za uresničevanje nacionalnih prispevkov in ciljev so v dopolnjenem osnutku NEPN pripravljeni različni scenariji, ki predstavljajo izhodišče za celovito presojo vplivov NEPN na okolje. Največji izzivi Slovenije se kažejo na področju prometa, saj projekcije kažejo nadaljnjo rast osebnega in tovornega prometa do leta 2030. Dodatne izzive vidimo tudi pri nadaljnjemu uvajanju obnovljivih virov energije, predvsem iz vidika njihovega umeščanja v prostor.

V naslednjem koraku priprave NEPN bo pripravljen osnutek okoljskega poročila, čemur bo sledil končni izbor scenarija in ciljev ter podrobnejše usklajevanje ukrepov ter izdelava makroekonomske ocene učinkov. Doseganje zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev bo ena osrednjih prioritet Slovenije do leta 2030, saj bo to bistveno vplivalo na kakovost življenja vsakega izmed nas.

Dopolnjen osnutek NEPN je objavljen med DOKUMENTI IN POVEZAVE na spletni strani NEPN, zainteresirani deležniki in javnost pa se lahko 6. septembra ob 11. uri lahko oglasijo na Institutu »Jozef Stefan«, kjer bo potekala javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN.© 2012 - 2022 Portal Energetika