Novica

Objavljen javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni natečaj, čigar predmet je podelitev javnega pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo.

Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije javnega natečaja, mora biti oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1000 Ljubljana

pod oznako »Vloga za javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni. Vloga naj bo popolna in jasno napisana v interesu vsakega vlagatelja.

Oddane vloge bo pregledala strokovna komisija, ki bo ugotavljala popolnost in ustreznost oddanih vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, se bodo zavrgle. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in pogojem iz Zakona o učinkoviti rabi energije se bodo zavrnile.

Po zaključenem postopku javnega natečaja bo izbrani izdajatelj dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Povezava na javni natečaj

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika