Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin (JOB_2017), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za izvedbo operacij energetskih prenov stavb v lasti občin po tem javnem razpisu je na voljo približno 17,65 mio EUR nepovratnih sredstev.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji za prijavo operacij so občine.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 17.647.059 EUR za obdobje 2017 in 2018. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017.

Vloge se predložijo na predpisanih obrazcih po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2023 Portal Energetika