Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 28/19 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 6. 2019.

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa JOB_2019 so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine. Vlagatelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2019, 2020 in 2021, znaša 17,6 mio EUR (od tega 15,0 mio EUR sredstev EU in 2,6 mio EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 6. 2019, drugi rok je 16.9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom ministrica za infrastrukturo. Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika