Novica

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS 74/2023 objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti.

Razširjen je krog upravičencev za prijavo na javni razpis.

Skladno z reorganizacijo Vlade Republike Slovenije se spreminjata naziv in naslov organa za posredovanje vlog in elektronski naslov za postavljanje vprašanj v zvezi z razpisom.

Osrednja sprememba se nanaša na širitev predmeta sofinanciranja po tem javnem razpisu, in sicer so predmet sofinanciranja projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

»Celovita energetska prenova stavbe« pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in/ ali tehničnih stavbnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161,22) oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo (sNES) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Investicije vključujejo toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito opremo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme

Razširjen je krog upravičenih oseb za prijavo na razpis. »Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko oseba ožjega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, ali občina, ali javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. »Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Opravljeni so bili tudi nekateri redakcijski popravki javnega razpisa.

Naslednji roki za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije so 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024 in 18. 11. 2024. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici.

Povezava na javni razpis

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika