Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 19/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 10,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Vloge za drugo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 7. 2019.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in postavitvi naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Operacija po tem razpisu je nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna instalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških instalacijskih del,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 10,0 mio EUR in bo na razpolago v obdobju 2019, 2020, 2021 in 2022.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči elektrarne.

Javni razpis , ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.

Podrobnosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika