Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn za obdobje 2017 do 2020, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 4,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 9. 2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije.

Operacija po tem razpisu je izgradnja novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 4 mio EUR in bo na razpolago za koriščenje v letih 2017, 2018, 2019 in 2020.

Sredstva se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Podrobnosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika