Novica

Objavljen osnutek Akcijskega načrta za obnovljivo energijo (AN OVE) za obdobje 2010-2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi Direktive 2009/28/ES in Odločbe Komisije ES št. C(2009) 5174 pripravilo prvi osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE), v katerem je določen nacionalni cilj doseganja najmanj 25 % deleža energije iz obnovljivih virov (OVE) v končni bruto porabi energije v letu 2020 ter predvideni ukrepi za doseganje predpisanega cilja. Slovenija mora AN OVE do 30. junija 2010 predložiti Evropski komisiji.

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES določa, da mora vsaka država članica sprejeti nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020. V teh načrtih je treba določiti letne nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe, s katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020.

Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto porabi energije. Nasprotno merilom ustrezne porazdelitve in upoštevanja različnih izhodišč in potencialov držav članic pa Direktiva 2009/28/ES določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu določi na enaki ravni za vsako državo članico. Da bi Slovenija dosegla te cilje, lahko uporabi naslednja ukrepa:

  • programe podpore,
  • ukrepe sodelovanja z državami članicami in tretjimi državami.

V Direktivi 2009/28/ES so določene tudi povprečne okvirne usmeritve deleža OVE za dvoletna obdobja (2011-2012, 2013-2014...). Če Slovenija ne bo dosegla povprečno okvirno usmeritev deleža OVE v posameznem dvoletnem obdobju, bo morala Komisiji do 30. junija naslednjega leta predložiti spremenjen AN OVE, v katerem bo določila ustrezne in sorazmerne ukrepe, da se v razumnem roku doseže okvirna usmeritev. AN OVE bo oblikoval tudi »sektorske« ciljne deleže za električno energijo, toploto in hlajenje in biogoriva v transportu za leta 2014, 2016, 2018 in 2020.

Direktiva 2009/28/ES določa, da mora Slovenija do 30. junija 2010 Evropski komisiji predložiti AN OVE. Komisija bo ocenila AN OVE ali naknadno spremenjeni AN OVE in se lahko odzove s priporočilom. V skladu z Direktivo 2009/28/ES je Komisija Evropskih skupnosti izdala Odločbo Komisije št. C(2009) 5174 o sprejemu predloge za nacionalne akcijske načrte za obnovljive vire energije, ki vključuje minimalne zahteve Direktive 2009/28/ES in je naslovljena na države članice. V skladu s 4. členom Direktive 2009/28/ES je uporaba te predloge obvezna.

Pred vami je osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, ki je odprt za javno obravnavo. Prosimo, da vaše komentarje pošljete na e-naslov gp.mgping@govpong.si.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika