Novica

Objavljen program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

SID banka je objavila nov program dolgoročnega financiranja mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb. Cilj programa, ki ga bo SID banka izvajala neposredno, je spodbujati naložbe malih in srednje velikih podjetij (MSP) s področja učinkovite rabe energije ter s tem prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij, kot tudi k približevanju evropskim in nacionalnim ciljem na tem področju.

Vrednost razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije MSP znaša 5,3 milijona evrov. Sredstva je SID banka pridobila z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki in iz virov Evropske skupnosti.

Za spodbude lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe. Poslovni subjekt mora poslovati najmanj 24 mesecev.

 

Oblika spodbude je kombinacija kreditiranja in nepovratnih sredstev, pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:

  •  najmanj 187.500 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri čemer znesek kredita hkrati ne presega 75 % stroškov naložbenega projekta;
  • najmanj 22.500 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12 % nakazanih sredstev kredita;
  • seštevek dodeljenih sredstev iz prejšnih alinej ne sme preseči 85 % stroškov projekta.

Vrednost celotnih stroškov projekta pa lahko doseže največ 1 milijon evrov. Projekti se ne smejo začeti pred podpisom pogodbe, končani pa morajo biti do 30.06.2015.

Podrobnješa dokumentacija programa in prijavni obrazci


Vir: SID banka

 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika