Novica

Objavljene statistične časovne vrste cen zemeljskega plina na nacionalnem nivoju Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistične časovne vrste strukture cene zemeljskega plina za standardne skupine porabnikov gospodinjskega in industrijskega odjema so prikazane na kvartalnem nivoju in predstavljajo uradne podatke na nivoju Slovenije. Razpoložljivi podatki so za prva tri četrtletja leta 2012.

Direktorat za energijo v okviru Ministrstva za infrastrukturo je v sodelovanju s Statističnim uradom RS v letu 2012 zagotovil poenotenje poročanja in izboljšanje statistike cen zemeljskega plina na ravni države.

S skladu s podzakonskim aktom »Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 04/2012)« so bili v letu 2012 izvajalci energetske dejavnosti distribucije ali trgovanja plinastih goriv po plinovodni mreži zavezani za posredovanje podatkov o prodaji zemeljskega plina končnim odjemalcem na četrtletnem nivoju.

Metodologijo zbiranja podatkov in koordinacijo s poročevalskimi enotami izvaja Statistični urad RS na podlagi standardiziranih obrazcev za poročanje. Izvedbo poročanja podatkov pa je zagotovilo ministrstvo, pristojno za energijo, preko informacijskega portala EPOS za e-poročanje.

Zbrani podatki so obdelani in agregirani na nacionalni nivo in prikazani v časovni vrsti na kvartalnem nivoju. Struktura prikaza podatkov cene zemeljskega plina , ki je prikazana v enotah EUR/Sm3 in EUR/GJ, je naslednja:

 • Plin - cena dobavljenega zemeljskega plina,
 • Omrežnina - vključuje omrežnino za prenosno omrežje in omrežnino za distribucijsko omrežje,
 • Dajatve - vključuje dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in takso za obremenjevanje zraka z emisijo CO2,
 • Trošarina - na zemeljski plin,
 • DDV - Davek na dodano vrednost,
 • Končna cena - maloprodajna cena, ki se zaračuna končnemu odjemalcu.


Statistične časovne vrste cen zemeljskega plina so prikazane po porabniških skupinah ločeno za gospodinjske in industrijske končne porabnike v skladu z metodologijo za spremljanje cen električne energije in zemeljskega plina (Direktiva 2008/92/EC).

Porabniške skupine standardnih gospodinjskih porabnikov  so definirane glede na naslednje  intervale letne porabe zemeljskega plina: 

 • D1 - letna poraba manjša od 20 GJ oz. 529 Sm3 (GVC),
 • D2 - letna poraba od 20 GJ do manj kot 200 GJ oz. 5287 Sm3 (GVC),
 • D3 - letna poraba od 200 GJ oz. 5287 Sm3 (GVC) dalje,
 • D - Slovenija - Povprečje nacionalni nivo.


Porabniške skupine standardnih industrijskih porabnikov so definirane glede na naslednje intervale letne porabe zemeljskega plina:

 • I1 - letna poraba manjša od 1000 GJ oz. 26435 Sm3 (GVC),
 • I2 - letna poraba od 1000 GJ do manj kot 10000 GJ oz. 264349 Sm3 (GVC),
 • I3 - letna poraba od 10000 GJ do manj kot 100000 GJ oz. 2643489 Sm3 (GVC),
 • I4 - letna poraba od 100000 GJ do manj kot 1000000 GJ oz. 26434886 Sm3 (GVC),
 • I5 - letna poraba od 1000000 GJ do vključno 4000000 oz. 105739542 Sm3 (GVC) dalje,
 • I - Slovenija - Povprečje nacionalni nivo.

 

Statistične časovne vrste cene zemeljskega plina na kvartalnem nivoju so objavljene na portalu na spodnji povezavi:

 
Cene zemeljskega plina, Slovenija, kvartalno (EUR/Sm3, EUR/GJ)


© 2012 - 2022 Portal Energetika