i need help with my geography coursework dissertation on security breach buy application essay cheap thesis theme designer school business plan reviews essay writer

Novica

Objavljeni povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2021 - 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2021) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2021), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Ob tem so objavljena tudi posodobljena »Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020«.

Prvi rok za oddajo vlog je 16. 11. 2020.

Pri obeh povabilih lahko operacija vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu posameznega povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov (nove različice oziroma posodobljeni dokumenti so posebej označeni):

V sklopu aktualnih povabil je upoštevana povišana, to je 49 %, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov operacije.

Prijavitelj po povabilu OJS_2021 je oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po povabilu ŠJS_2021 pa je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Višini nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, ki bosta na razpolago v letih 2021, 2022 in 2023, znašata okvirno 7,65 mio EUR za izvedbo operacij prenov stavb ožjega javnega sektorja po povabilu OJS_2021 oziroma cca. 14,12 mio EUR za izvedbo operacij prenov stavb širšega javnega sektorja po povabilu ŠJS_2021.

Roki za oddajo vlog so pri obeh povabilih enaki, in sicer je prvi rok 16. 11. 2020, drugi rok 15. 2. 2021, tretji rok 10. 5. 2021, četrti rok 13. 9. 2021  in skrajni rok 15. 11. 2021. Če bodo sredstva po posameznem povabilu porabljena pred potekom posameznih rokov, bo za vsako od povabil posebej na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo na vsako od povabil lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

Vloge se po posameznem povabilu predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila posameznih povabil:

Vir: MZI


© 2012 - 2020 Portal Energetika