Novica

Objavljeno javno naročilo glede izvedbe CPVO za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je 24. julija 2020 objavilo javno naročilo in razpisno dokumentacijo za celovito tehnično in strokovno podporo v procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za "Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda".

Rok za prejem prijav za sodelovanje je 21. avgust 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, je 24. julija 2020 objavilo javno naročilo in razpisno dokumentacijo, katerega predmet je celovita tehnična in strokovna podpora v procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. odločbe: 35409-3/2020/16 z dne 20. 5. 2020, je treba za strategijo izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode. Zaradi vplivov na varovana območja je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na spletni strani eNaročanje, Dosje javnega naročila 004716/2020. Podrobnejše informacije

Rok za oddajo ponudb je 21. 8. 2020 do 9.00, istega dne je tudi odpiranje ponudb ob 9.30. Potencialni ponudniki lahko postavljajo vprašanja do 13. 8. 2020 do 12.00.

Ministrstvo vljudno vabi vse potencialne ponudnike k oddaji ponudbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika