Novica

Objavljeno Poročilo o vsebinjenju in osnutek okoljskega poročila za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Poročilo o vsebinjenju in osnutek okoljskega poročila za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN). Slednji je bil skupaj z dopolnjenim osnutkom NEPN (4.0) 13. novembra 2019 posredovan Ministrstvu za okolje in prostor.

Pripravljavci osnutka okoljskega poročila so prejete pripombe pri pripravi končnega dokumenta v čim večji meri upoštevali in se nanje pisno opredelili.

Poročilo o vsebinjenju je bilo pripravljeno skladno s 4. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS. št. 73/05). Osnutek poročila o vsebinjenju je bil javno objavljen in predstavljen javnosti ter stranskim udeležencem, in sicer na dveh posvetih, ki sta potekala 11. septembra in 12. septembra 2019. 24. oktobra 2019 so bili zaključki vsebinjenja in ključnih vsebin predstavljeni mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, ki so lahko na posvetu in kasneje tudi pisno podali še dodatne pripombe.

Vse pripombe, ki so jih pripravljavci osnutka okoljskega poročila prejeli na obeh posvetih, prek spletnega vprašalnika in v obliki dodatnih pripomb prek elektronske pošte, kasneje ustno ali pisno v okviru dodatnega posveta ter prek Ministrstva za okolje in prostor, so bile zbrane in pregledane.

"Poročilo o vsebinjenju" in "Poročilo o poročilo o sodelovanju javnosti" sta bili poslani Ministrstvu za okolje in prostor ter mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, 13. novembra 2019 pa sta bili poročili objavljeni tudi na spletnih straneh NEPN. Skladno s 3. odstavkom 5. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje lahko Ministrstvo za okolje in prostor zahteva dopolnitev izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Obe poročili sta dostopni na povezavi.

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo okoljskega poročila ter izvedenih delavnic in anket v mesecu septembru in oktobru je bil pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki je bil 13. novembra 2019 skladno s 1. odstavkom 42. člena ZVO-1 poslan Ministrstvu za okolje in prostor skupaj s prilogami in dopolnjenim osnutkom Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN 4.0). Osnutek okoljskega poročila, priloge in dodatek so dostopni na povezavi.

Skladno z 42. členom ZVO-1 je Ministrstvo za infrastrukturo zaprosilo Ministrstvo za okolje in prostor, da dokumenta nemudoma pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine, in da ga najkasneje v 30 dneh od prejema dokumentov obvesti o tem, ali je okoljsko poročilo ustrezno.

21. novembra 2019 bo Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo tudi predstavitev in posvet z mnenjedajalci in stranskimi udeleženci glede osnutka okoljskega poročila, ki bo služil kot izhodišče za dopolnitev osnutka okoljskega poročila.

Vsem deležnikom se za njihovo dosedanje sodelovanje in podane pripombe vljudno zahvaljujemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika