Novica

Oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2017

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na včerajšnji 124. redni seji določila, da se v letu 2017 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2016 in pomeni minimalno količino 618.430 ton ekvivalenta surove nafte.

Obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov se oblikujejo za zagotavljanje visoke stopnje varnosti oskrbe z nafto in naftnimi derivati v primeru motenj in nestabilnosti na trgu Republike Slovenije ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

V skladu s prilagajanjem slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske unije je bil sprejet Zakon o blagovnih rezervah, ki v 21.a členu določa, da mora Republika Slovenija zagotavljati minimalne količine obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki ustrezajo dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni. Na podlagi prvega odstavka 21.e člena Zakona o blagovnih rezervah se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo.

Ekvivalent surove nafte v minimalni količini 618.430 ton se zagotavlja kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje. V navedeni količini so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog najpozneje 1. aprila 2017.

Pri izračunavanju minimalnih zalog se upošteva poraba vseh naftnih derivatov na podlagi podatkov energetske statistike, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije (SURS). V letu 2016 je bila domača poraba naftnih derivatov po podatkih SURS 2.355.000 ton, kar v ekvivalentu surove nafte znese 2.508.075 ton. Na podlagi tega se v letu 2017 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2016 in pomeni minimalno obvezo 618.430 ton ekvivalenta surove nafte.


Kakovost oblikovanih obveznih rezerv mora ustrezati kakovosti, kakršno za posamezno gorivo določajo veljavni predpisi.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika