Novica

Obnova poškodovanega prenosnega elektroenergetskega omrežja končana pred rokom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Žledolom iz februarja 2014 je sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (ELES) poškodoval kar 7 prenosnih poti. Sanacija 52 km prenosnih elektroenergetskih poti, ki so ključnega pomena za obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, je zaključena. Od 06.06.2014 popoldne je v rednem obratovanju tudi 400 kV daljnovod Beričevo-Divača, s katerim je ponovno povezano celotno slovensko prenosno omrežje.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 549.543 EUR.

Predvidoma do 10. junija 2014 bo vklopljen še 220 kV daljnovod Kleče-Divača, ki je bil v havariji najbolj poškodovan. Dela na DV so v celoti končana, izvaja se še tehnični pregled. Tako Severna Primorska v prihodnje ne bo napajana le preko daljnovodnih zank, ki potekajo čez Italijo in Hrvaško. Za sanacijo bo družba ELES predvidoma namenila 8,5 mio EUR finančnih sredstev.

Družba ELES je v elektroenergetski sistem Slovenije najprej sredi maja vklopila DV 400 kV Beričevo-Podlog, konec maja pa še DV 2x110 kV Dravograd-Velenje. V teku so tudi dela na težko dostopnem terenu DV 110 kV Cerkno-Idrija, kjer se pričakuje zaključek del v drugi polovici junija 2014. Na gradbiščih je bilo prisotnih skoraj 200 ljudi.

Teorija žledenja in razledenitve ob otoplitvi se je izkazala za resnično. Ob otoplitvi, ki je prišla po enem tednu žledenja v mesecu februarju, je število poškodb naraščalo. Po vseh izvedenih pregledih so se šele pokazale prave razsežnosti katastrofe. Za sanacijo poškodb, nastalih v februarski ujmi, je bilo potrebno v celoti zamenjati kar 62 stojnih mest daljnovodov, popraviti pa še nadaljnjih 31 stojnih mest. Po detajlnem pregledu je bilo ugotovljenih še precej poškodb posameznih elementov jeklenih konstrukcij, saj je bilo potrebno zamenjati kar 420 ton jeklenih konstrukcij, 250 km vodnikov, zaščitne vrvi in OPGW vodnika, preko 1800 verig obešalnega materiala ter 9000 izolatorskih členov.

V družbi ELES so si po pregledu vseh poškodb zaradi ujme zadali rok sanacije konec meseca junija 2014. Skladno z zakonodajo so sklenili pogodbe za sanacijo 400 kV in 220 kV daljnovodov s podjetjem Dalekovod in za 110 kV daljnovode s podjetjem Elektroservisi. Za celotno obnovo je projektno dokumentacijo v obsegu dokumentacije za razpis in projektov za izvedbo izdelala projektantska hiša IBE. Za odpravo posledic havarije so v družbi ELES izvedli postopke javnih naročil skladno z Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Družba ELES je s svojimi daljnovodnimi skupinami v sklopu sanacije v dveh dneh popravila dva daljnovoda, ki sta utrpela manjše poškodbe, in sicer DV 220 kV Beričevo-Podlog in mednarodni DV 220 kV Obersielach-Podlog.

Celotno izvedbo obnove so vodili strokovnjaki družbe ELES. Dodatno so bile angažirane pooblaščene inštitucije za izvedbo super kontrole nad izvedbo gradbenih del, izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij, geološki nadzor in varstvo pri delu. Strokovnost izvajalcev, organiziranost gradbišč, vodenja projekta in nadzora sta bila na visoki ravni, kar je omogočilo izvedbo pred zadanimi roki. Kakovost izvedenih del je skladna z vsemi veljavnimi tehničnimi standardi in pravilniki ter veljavno zakonodajo.


Vir: ELES


© 2012 - 2021 Portal Energetika