Novica

Obvestilo o sprejemu Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je 23. marca 2020 o sprejetem planu obvestilo deležnike, ki so sodelovali pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter njegovi celoviti presoji vplivov na okolje.

Skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec NEPN ministrstva in organizacije ter stranske udeležence, ki so sodelovali v celoviti presoji vplivov na okolje, in deležnike, ki so glede NEPN podali pripombe v predhodnem posvetovanju ter v okviru javne razgrnitve, obvestilo o sprejemu NEPN.

Z objavo na spletni strani NEPN se obvešča tudi širša javnost. Pri tem se podajajo informacije zlasti glede:

  • opisa vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan,
  • upoštevanja mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje,
  • razlogov za sprejete odločitve glede na možne alternative,
  • opisa načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana,
  • sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja NEPN.

Obvestilo o sprejetem planu, 23. marec 2020

Vsem deležnikom se za sodelovanje ter podane pripombe in mnenja, ki so pomembno prispevale k izboljšanju NEPN, še enkrat iskreno zahvaljujemo.

Široka, utemeljena in odprta javna razprava, ki je potekala v dobri veri in na podlagi strokovnih podlag tekom cele priprave NEPN in njegove CPVO, je bila ključna pri iskanju poti in soglasja čim širšega kroga deležnikov glede čim bolj ambicioznih, a izvedljivih ciljev Slovenije do 2030, ki bodo upoštevali pomembne nacionalne okoliščine in predstavljali ustrezen korak k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050.

V prihodnosti bo izjemno pomembno izvajanje sprejetega NEPN ter v letih 2023 in 2024 tudi njegova posodobitev v smeri povečanja ambicioznosti.

V teh zahtevnih in izjemnih časih želimo vsem ustrezno mero previdnosti in zaščite.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika