Novica

Ocena ustavnosti drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje vlade o pobudi Občine Loška dolina za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ).

Občina Loška dolina je na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ, ki je določil, da morajo občine sredstva, ki občinam pripadajo iz naslova gospodarjenja z državnimi gozdovi na območju občine, ki so v koncesiji, za leto 2013, 2014 in 2015, in sicer sorazmeren delež glede na realiziran posek lesa v teh gozdovih v posamezni občini, nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. Pred uveljavitvijo tega člena so občine v skladu s šestim odstavkom 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ,) navedena sredstva lahko namenile za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.  

Vlada se ne strinja z navedbami pobudnika, da določba drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ posega v že pridobljene pravice občin na podlagi 10. a člena ZSKZ, saj ostaja tudi po uveljavitvi te določbe obseg upravičenih sredstev, ki pripada posameznim občinam v tekočem letu in ki ob uveljavitvi ZUOPŽ še niso zapadla v izplačilo, nespremenjen glede na predhodno ureditev.

Zakonodajalec je s ciljem zasledovanja javne koristi določil zgolj drug način porabe navedenih sredstev z učinkom za naprej. Tak poseg zakonodajalca v ustavno varovana pravna pričakovanja pa je ustavno dopusten, če ga določa zakon, je stvarno utemeljen iz nujnega in prevladujočega razloga v javnem interesu, ter je sorazmeren. Vlada pojasnjuje, da so poplave, visok sneg in žled so v Sloveniji med 30. januarjem in 27. februarjem letos povzročili ogromno škodo. Prizadeta je bila cestna in železniška infrastruktura, poškodovan ali uničen je bil velik delež elektroenergetskega omrežja, največja škoda pa je bila ocenjena v gozdovih, vključno z gozdnimi prometnicami. V ujmi je bilo poškodovanih več kot polovica slovenskih gozdov. Zaradi tako obsežne ujme je bil sprejet ZUOPŽ s ciljem, da se zagotovi čimprejšnja obnova gospodarske infrastrukture in sanacija gozdov.

Vlada meni, da so bili za sprejem določbe drugega odstavka 23. člena ZUOPŽ podani utemeljeni razlogi v javnem interesu. Takojšnja namenitev vseh razpoložljivih sredstev v obnovo gozdne infrastrukture in druge ukrepe varstva gozdov bi preprečila nastanek še hujših škodljivih posledic. Ker se z zakonsko rešitvijo ne zmanjšuje obsega sredstev, do katerih so upravičene občine, temveč se razporeja samo način njihove porabe z zasledovanjem cilja javne koristi, poleg tega pa je takšna ureditev začasne narave, saj se nanaša na obdobje sanacije po žledu, vlada meni, da je tak poseg v pravico do razpolaganja s sredstvi ustavno dopusten.   

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika